Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

4. april 2016 - 10:55

Hva bør vi se etter i energimeldingen?

Daniel J. Willoch, Rådgiver for forbruk i NORWEA: Når vi nå nærmer oss fremleggelsen av energimeldingen, hva bør den si om Norge og verden rundt oss?

Europaeventyret
Strømforbruket kommer til å øke i Europa, og det udekte effektbehovet i regionen kan bli stort allerede i et 2030-perspektiv. ENTSO-E forutsetter i sin Ten Year Network Development Plan at vi ser en økning i topplasten i det europeiske strømnettet på mellom 8 og 20% innen 2030. Norge må signalisere en helhetlig holdning til EUs planarbeid når de på sin side går i gang med arbeidet for å koble sammen sine markeder, og takle enorme omstillinger i kraftmarkedet.
Klimaendringene er her, og samtidig brennes kull i strømproduksjonen i våre nære eksportmarkeder. Foreløpige tall viser at fornybarandelen i EUs energibruk nådde 15,2% i 2014. Det er langt igjen, og Norge kan bidra. SINTEF har anslått at en strømproduksjon lik Fosen-utbyggingen kan gi 1,4 millioner tonn i redusert utslipp fra kullkraft i Europa gjennom norsk eksport.
Energimeldingen må signalisere en tydelig ambisjon om at Norge skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten i Europa, og med kraftressurser til dekarboniseringsarbeidet. Her ligger det betydelig verdiskapingspotensiale både fra MW og MWh. Det norske verdiskapingspotensialet eksisterer imidlertid innenfor et tidsmessig og planmessig vindu. Dette må reflekteres i energimeldingen.

Kraftoverskudd?
Norge er heller ikke fornybart. I norsk fastlandsindustri finnes det potensiale for økt strømforbruk i industrien på over 21 TWh, til substitutt for 7,7 millioner tonn oljeekvivalenter i forbrenning av gass. Mye av elkraften vil skaffes til veie gjennom energieffektivisering innenfor industrien, men vi kan ikke effektivisere oss ut av 170 TWh med fossilt forbruk.
Dersom halve personbilparken er helt eller delvis elektrifisert i 2050, vil dette tilsvare et strømforbruk på omtrent 2,9 TWh; dette er til erstatning for nesten 12 TWh i fossilt kraftforbruk. Elektrifisering er også effektivisering. Totalt kan en elektrifisering av veigående trafikk i Norge gi 12 TWh i nytt forbruk av elektrisitet.
Datasenterindustrien står ifølge the Guardian allerede for ca. 2% av verdens utslipp; tilsvarende flytrafikken. Strømforbruket fra et datasenter på 25 MW vil gi utslipp på ca. 94 000 tonn CO2 årlig med europeisk kraftmiks, sammenliknet med 2100 tonn for norsk kraftmiks. Energimeldingen må vise at norske myndigheter tar mulighetene for grønn verdiskaping på alvor, og at det legges opp til langsiktige og forutsigbare rammevilkår for grønne industrietableringer.

Ikke bare flomsikring og infrastruktur
Energimeldingen kan ikke bli kun en kraftmelding. En utvikling mot et bærekraftig forbruk av kraft er avhengig av koordinasjon i lov- og tiltaksarbeid, og dermed mellom departementer. Arbeidet med energimeldingen må resultere i klare veivalg i energi, - nærings- og klimapolitikken. Norge er med sin regulerbare elkraft i en særposisjon de fleste land misunner oss, energimeldingen må vise at regjeringen ønsker å utnytte de mulighetene dette gir oss.

 

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.