Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

12. april 2016 - 13:15

Jo, Norge trenger også mer vindkraft

LESERNES EUB: Egil Ramdal gjengir i Eidsvoll Ullensaker Blad 4.april Sigmund Hågvard innlegg i Aftenposten 16. mars; et kjempemessig utfall mot videre utbygging av vindkraft i Norge.

Unødvendig

Klimaendringene er verre enn vi kunne håpet på. Tusenvis av mennesker har dødd i hetebølger i Pakistan og India, iskappen på Grønland smelter, våre egne breer krymper. Samtidig brennes kull og gass for å lage strøm i våre eksportmarkeder. En rapport utarbeidet ved SINTEF viser at en produksjon lik den fra Fosen- og Snillfjordprosjektene kan bidra til 1,4 TWh reduksjon i europeisk kullkraftproduksjon, og bidra til å kutte 1,4 millioner tonn CO2 i året.

Energieffektivisering er viktig, men vi kan ikke effektivisere oss bort fra 170 TWh med fossilt forbruk vi har i Norge. Oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan kanskje gi 10 TWh ny produksjon, men dette er ikke nok til drive nødvendig omstilling i norsk industri og transport.

Samtidig trenger vi verdiskaping fra nyetableringer i grønn industri. Eksempelvis vil et middels stort datasenter på 25 MW kunne ha et årsforbruk av strøm på rundt 210 000 MWh. Med europeisk kraftmiks gir dette et utslipp på ca. 94 000 tonn CO2; med norsk kraftmiks vil utslippene være 2 100 tonn. Dersom ønsket etablering av ny grønn industri i Norge ikke svares av utbygging av ny fornybar kraftproduksjon vil også «grønne» industrietableringer føre til økte utslipp.

Raserer norsk natur

Direkte berørt areal utgjør ca. 2-3 % av planområdet for et vindkraftverk. Vi i NORWEA tror det vil bygges rundt 1000 vindturbiner i Norge innen 2020, da vil det fysiske inngrepet være på 0,02% av Norges landareal. Dersom vi tar de 1000 turbinene vi har som utgangspunkt, og samler alle på ett sted, vil det samlede arealinngrepet utgjøre 8 km2, under 2 % av Oslos areal.

 

Folkehelsen lider

Det finnes ingen verifiserbar forskning som viser at vindkraftstøy er mer skadelig enn annen støy. En rapport utarbeidet av TØI viser derimot at det ikke finnes korrelasjon mellom støy fra vindkraftverket på Lista og helsetilstanden til beboerne, som forøvrig ikke avviker fra normalen. Det forskning derimot viser er at WTS-syndrome (vindkraftsyke) kommer som følge av nacebo-effekten: Mytene om vindkraftstøyens helseskadelige effekt bidrar til at mennesker blir syke.

Økonomien

Hågvar fremstiller det som om det på grunn av lave strømpriser er overhengende fare for at kommuner blir stående igjen med regningen for demontering av parkene. Selv om strømprisene nå er lave, må vi ikke glemme at de i februar 2012 lå på 45 Euro/MWh. For investeringer med horisont på 20 år regner man med prissvingninger. Videre utarbeides det etter forskrift alltid plan for nedmontering av turbiner og tilbakeførsel av området ved endt konsesjonstid.

Milliardinvesteringer gir økte inntekter for lokalsamfunnet investeringen gjøres i. Tall fra 2014 viser at vindparken på Smøla gir kommunen en inntekt på 5,5 millioner i året gjennom eiendomsskatten. I tillegg til at vindparken skaper arbeidsplasser under byggingen, gir driften av parken permanente arbeidsplasser. Vi ser at fire av vindparkene på Fosen vil gi mellom 40- 50 arbeidsplasser når parken er i drift, og Statkraft anslår at om lag 600 personer vil arbeide med utbyggingen i Sør-Trøndelag.

 

  • Bushra Butt, Kommunikasjonsansvarlig i NORWEA og Daniel J. Willoch, Rådgiver i NORWEA

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.