Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

25. mai 2016 - 11:10

Konkurransedyktige, ikke høye eller lave priser.

Strømprisen vil doble seg de neste 15 årene i Norge, melder IEA mandag 23. mai. Det er meget mulig, men høye eller lave strømpriser er ikke den sentrale måleenheten. Energipolitikken må bidra til priser som er riktige; dvs. priser som gir oss forsyningssikkerhet og tilgang på ren energi til konkurransedyktige priser.

IEAs resonnement er det ingenting galt med: For at Europa, verden, Norge, skal nå våre klimamål og bekjempe de farlige klimaendringene, må det kuttes store mengder utslipp. Vi er alle hjertens enige i at en reell pris på karbon, som omfatter alle utslipp, er den beste veien å gå. Dersom man i det minste lykkes med å øke prisen på karbonutslipp i Europa, vil kraftprisene øke. Sammenhengen er enkel:

Europa har fortsatt store mengder fossil kraftproduksjon. Med en karbonpris som faktisk gjenspeiler de negative konsekvensene av utslipp vil marginalkostnaden til disse øke. Merit order-kurven vil skifte, og vi får en høyere pris. Dette vil selvsagt slå inn også i det nordiske kraftmarkedet. Dette er påfallende likt vårt resonnement når vi hevder at det ikke er utbyggingen av ny, fornybar kraftproduksjon i Norge som har «skylden» for de lave kraftprisene. Den skylden bør i det minste fordeles på svært lave brenselskostnader, en nær manglende pris på karbon, samt unormalt store nedbørsmengder i 2015.

«Sustainable, competitive and secure energy»

Hovedformålet med EUs energiunion er å sikre medlemslandene en trygg, bærekraftig (les klimavennlig) tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. Forsyningssikkerhet; klimahensyn og konkurransekraft er minst like viktig for oss i Norge. Den norske debatten om «for høye» eller «for lave» elpriser er derfor en grov forenkling, i verste fall en avsporing av debatten.

Når vi i likhet med EU skal bygge et bærekraftig energisystem må vi derfor ha flere tanker i hodet samtidig. De riktige prisene er de som bidrar til fortsatt og økt tilgang på norsk fornybar energi, samtidig som vår elintensive industri finner lønnsomhet i nyinvesteringer i Norge.

Hva skal til?

Forrige uke gikk tre av Nordens største kraftselskaper sammen om forslag til reformer knyttet til det europeiske kvotesystemet, ETS. Dette er viktige og riktige tiltak for å sikre en riktig pris på utslipp som Norwea støtter. Samtidig er det et faktum at norske utslipp gikk opp i 2015; at pågående reformer av ETS er svært næringspolitisk krevende; og at norsk fornybarbransje mangler styringssignaler for en fortsatt utbygging etter 2020.

Regjeringen gir i energimeldingen uttrykk for at den ønsker seg at ETS skal spille en større rolle i Europas energipolitikk. Videre at den ønsker fortsatt utbygging av lønnsomme prosjekter. Men slike ønsker er ikke nok. Uavhengig av spørsmålet om vi fortsatt trenger støtteregimer eller ikke kommer vi til å trenge bl.a. prosjekter og nett. Prosjekter som ingen utvikler før policy-vakuumet etter 2020 fylles med faktisk energipolitikk. Vi trenger en helhetlig plan og en fornybarambisjon for 2030 for å sikre en koordinert utbygging.

EU-landene skal i god tid før 2020 utarbeide helhetlige planer med mål og virkemidler for 2030 som skal gi styringssignaler og investeringssikkerhet der. Norge deler EUs behov for sikker, bærekraftig energi til konkurransedyktige priser. Da bør vi også dele deres rammeverk for å gjøre energiunionen til en realitet. Norge bør nå aktivt søke deltagelse i EUs energiunion og forberede oss på å lage en helhetlig plan.

 

Øistein S. Galaaen, Direktør
Andreas T. Aasheim, Spesialrådgiver
Norwea

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.