Hvorfor bli medlem?

NORWEA vil jobbe for best mulige rammevilkår for bransjen og din virksomhet. Vi har et solid og bredt nettverk hos myndigheter og politikere. Dette gir oss god gjennomslagskraft i vårt næringspolitiske arbeid – til det beste for våre medlemmer

Medlemskap i NORWEA gir deg en unik tilgang til det etablerte vind- og havenerginettverket i Norge. Nettverket består av utbyggere, kraftselskaper, utviklere, finansinstitusjoner, turbinleverandører, juridiske miljøer, konsulenter, entreprenører, logistikk og mye mer. Se vår medlemsliste her.

Majoriteten av NORWEAs medlemmer benytter nettverket aktivt, og møtes regelmessig til formelle og uformelle diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Terskelen for at et medlem å ta kontakt med NORWEA skal være lav, og det er jevnlig medlemsbesøk i kontorene i Wergelandsveien 23B - dette gir oss en god situasjonsforståelse og styrker NORWEA som nettverksfasilitator for bransjen. Vi organiserer nettverk som gjør ide til industri!

NORWEA-medlemskap løper som hovedregel fra 01.07-31.06. Utmeldingsfristen er satt til 01.12 i året før utløpet av medlemskapet. 

Les mer om NORWEAs medlemstilbud i vår egen medlemsbrosjyre.

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.