NORWEA

20. juni 2018 - 10:15

Hat-trick i Brussel

04:50 i dag tidlig twitret Miguel Arias Canete, EU-kommisæren med ansvar for klima- og energispørsmål, at man har kommet i mål med forhandlingene om både mål om energieffektivisering og den såkalte Governance-strukturen

Der den første vil få store konsekvenser for blant annet gassforbruket i varmesektoren i Europa, vil Governance-strukturen være den viktigste strukturen for å sikre at europeiske land møter sine klima- og energimål. Innen utgangen av dette året skal alle EU-land ha levert inn utkast til sine klima- og energiplaner for perioden frem til 2030, og de endelige planene har deadline året etter.

  • Det er vår klare anbefaling at Norge proaktivt lager en tilsvarende plan, og legger seg så tett opptil EUs egen tidsplan som mulig. Det vil være potensielt svært skadelig om alle våre naboland legger planer for sitt klima- og energiarbeid uten oss, det er i realiteten det vi står ovenfor, sier Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver i Norwea.

Sanksjonsmuligheter?

Ettersom målene i den neste runden av EUs klima- og energipakke ikke er nasjonalt bindende, har ikke Kommisjonen all verdens straffemekanismer for land som ikke når sine mål, jf planene de skal levere inn. Nyhetsbyrået Politico antyder i sitt morgenbrev i dag at «naming and shaming» er det eneste reelle pressmiddelet Kommisjonen har, så lenge EU som helhet er på track til å nå de overordnede målene. Dersom EU som helhet og en rekke land derimot ikke ligger an til å nå målene sine, har Kommisjonen også i realiteten større sanksjonsmuligheter. Først og fremst er land i en slik situasjon påkrevd å øke sin innsats, men Kommisjonen kan også åpne sak mot «under-performers», ifølge Politico.

Her vil striden stå

Med den opprivende debatten knyttet til implementeringen av 3. energimarkedspakke friskt i minnet, er det nærliggende å tro at motkrefter mot alt som kommer fra EU her hjemme, vil mobilisere også mot den fjerde pakken, med det klingende navnet Clean Energy For All Europeans.  

  • Vi som mener at veien til å løse klimakrisen går via internasjonalt samarbeid må ta lærdom av hva som skjedde i vinter. Når klima- og energimålene i EU nå skjerpes, vil dette få konsekvenser for oss her hjemme. Vi har i lang tid ment at dette kommer til å være EØS-relevant, og at det er i vår interesse å ta om bord Clean Energy For All Europeans så tett opp mot EUs egen tidsplan som mulig, sier Aasheim.
  • Det er sikkert noen som mener at selve målene, 32% fornybarandel og 32,5 % energieffektivisering, er feil. Men det er rundt Governance-strukturen vi ser for oss at den største striden vil stå. Noen av oss vil stå knallhardt på at den eneste måten vi kan løse klimakrisen på er gjennom internasjonalt samarbeid, mens andre vil motsette seg alt, også gode ting, som kommer fra Brussel. Her må gode krefter komme tidligere på banen enn hva tilfellet var rundt implementeringen av 3. pakke, fortsetter Aasheim.

Next up: Electricity

Den neste runden med forhandlinger står rundt redesignet av EUs elektrisitetsmarked. Med stadig større innslag av fornybar energi, herunder variabel produksjon som vind og sol, vil markedsdesignet av kraftmarkedet bli helt sentralt i implementeringen av mer fornybar produksjonskapasitet. Den heteste poteten er trolig innføringen av såkalte kapasitetsmarkeder: det er i bunn og grunn et pent ord for subsidiering av termisk kapasitet.

  • Å betale forurensende, termisk kraftproduksjon for å kanskje skulle produsere er i mitt enkle hode selve definisjonen på en bakvendt tilnærming til et hypotetisk problem. Dette er den andre siden av «norsk strøm for nordmenn», når enkelte tar til orde for å kutte kabler mellom Norge og våre naboland. Dess mer proteksjonisme, dess større blir behovet for overkapasitet i hvert enkelt land, og dermed behovet for å subsidiere kullkraftverk, sier Aasheim.

Kommisjonens mål er å hindre kull i å motta slike subsidier, noe Parlamentet har støttet. Rådet, presset av land med større innslag av kull, har vært mere lunkne til ideen. Her hjemme, har Statnett søkt om å få delta i britenes kapasitetsmarked, skriver Europower. Det synes vi høres ut som en god idé.

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

25-03-19 (Kronikk) Stans utslippene, ikke utviklingen
22-03-19 (Debatt) Kunnskapsløshet eller bevisst løgn?
22-03-19 Strøm dobbelt så effektivt som fossilt
22-03-19 Økt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp
11-03-19 Dette mener Venstre om vindkraft i Norge
04-03-19 Tyskland skal fase ut kullkraften: Statkraft tror ikke på gassboom

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.