NORWEA

15. februar 2017 - 14:10

Kritisk med en rask avklaring av sertifikatforhandlinger

I påvente av en avtale mellom Norge og Sverige om forlengelsen av elsertifikatmarkedet i Sverige, fortsetter prisen på elsertifikater å falle. Tilliten til systemet er under press, og en rask, tydelig avklaring må komme så raskt som mulig.

Det meste tyder på at det norsk-svenske elsertifikatmarkedet nå er fullt, noe som i tråd med markedets prinsipper medfører et kraftig press på sertifikatprisen. Fallet kan ikke utelukkende forklares som et prissignal for å bremse oppbyggingen, men er også et klart signal om at markedet mister tillit til systemet. Dette medfører ikke bare en full stopp i nye investeringsbeslutninger, men at eksisterende produksjon lider under de svært lave prisene.

Markedet ber om mer informasjon

Lovendringer og en ny avtale med Sverige krever etter alt å dømme behandling av de nasjonale parlamentene. I Norge er hovedregelen at lovendringer må oversendes Stortinget før påske, og bare etter en høringsprosess.  Det er vårt inntrykk at flere aktører deler dette synet. Vi har forståelse for at de to lands regjeringer ikke kan kommentere pågående forhandlinger, men vi ber samtidig om forståelse for at et politisk skapt marked er avhengig av informasjonsflyt for å fungere. Vi ber derfor myndighetene sende klare signaler til markedet om den videre prosessen. Det vil være svært alvorlig for markedets tillit og funksjon om ikke nødvendige endringer i lov og avtale kan vedtas vårsemesteret 2017 og tre i kraft fra januar 2018.

En avtale som balanserer Sveriges ønske om ambisjonsøkning med et velfungerende marked må på plass snarest

Oppslag i media bekrefter at gjennomføringen av den svenske ambisjonsøkningen står sentralt i forhandlingene. I følge avtalen mellom landene skal Norge konsulteres om en slik endring, og den skal ikke være til urimelig ulempe for Norge. I rapportene fra begge lands energimyndigheter fremkommer det klare anbefalinger til hvordan en forlengelse av systemet utelukkende på svensk side skal håndteres for å ivareta begge lands interesser samt hensynet til markedsfunksjon Vår klare anbefaling er at man følger disse.

NORWEA ber om følgende:

  1. Norge tillater en svensk ambisjonsøkning på 18 TWh frem til 2030. Eventuell produksjon som bygges ut over 28,4 TWh i 2020 (2021 i Norge) må inngå i den svenske utvidelsen.
  2. Det må innføres en stoppmekanisme i forbindelse med det nye målet.  Utformingen av en slik mekanisme må utredes så raskt som mulig, og være på plass senest i 2020.
  3. Den foreslåtte utformingen av kvotekurve i Sverige etter 2020 bør utredes grundig, og reflektere den faktiske utbyggingen frem mot 2020/21.

I tillegg ber vi de to lands regjeringer klart kommunisere til markedet hvilken tidsplan man kan forvente på den bebudede avtalen mellom de to land.

For ytterligere kommentarer og spørsmål, bes man kontakte:
Direktør Øistein S. Galaaen: Tel: +47 918 444 89 / Galaaen@norwea.no
Spesialrådgiver Andreas T. Aasheim: Tel: +47 959 35 890 / Aasheim@norwea.no

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.