NORWEA

15. august 2017 - 16:15

La oss ta kraften i bruk! Hva skal til?

Arendalsuka er for alvor i gang. Mandag kveld fikk vi en partilederdebatt der brunost igjen var et større fokuspunkt enn energi og klima, men temaer som står mer sentralt for vår bransje var gjenstand for diskusjon og gjennomgang i andre fora tidligere på dagen.

Daniel Willoch har representert NORWEA under Arendalsuken. 
Dette er Daniels andre rapport hjem.

Mørkt nett

I Arendal har et gjentagende tema på energisamlingene vært hvordan man skal bruke et kortsiktig kraftoverskudd til å skape vekst og fremgang. I går, mandag, inviterte Bulk Infrastructure med Peder Nærbø i spissen til samling med nettopp «elektrisk drevne» vekstbransjer i sentrum.

En problematikk som undertegnede ikke har vært tilstrekkelig opplyst om, inntil nylig, er utfordringene i infrastrukturutbygging som holder igjen en potensiell vekst i norsk datasenterindustri. I Agder-regionen er det jo ikke mangel på hverken kraft, nett eller tilknytningspunkter. Derimot forteller Bulks Peder Nærbø om Norge som en «isolert øy» i randsonen av det europeiske fibernettet. Ifølge Nærbø etterspør internasjonale aktører dark fiber; altså fysisk kapasitet i fibernettet der de selv kan bestemme hvilket utstyr og hvilke servere som tilkobles kablene – de ønsker ikke bare å leie kapasitet i andres nett. Dark fiber er, ifølge Nærbø kritisk mangelvare i Norge.  

Datasenterindustrien er som mange vil være oppmerksomme på, i enorm vekst. Strømforbruket dobles hver 18. måned. Vi har fått høre at strømproduksjonen for å dekke datasentres energibruk på verdensbasis forurenser mer enn verdens flytrafikk. Her skulle det være gode argumenter både fra et økonomisk og klimamessig standpunkt for å søke å etablere slike sentre i fornybare overskuddsområder på blant annet Sør- og Vestlandet.

Bulk Infrastructure er i hvert fall klare. Med 3km2 i ferdigregulert boltreplass i Vennesla, og med to egne trafoer som kan bygges ut til en utnyttbar kapasitet på 150 MW står det i hvert fall ikke på ambisjonene. Det skorter imidlertid på kapasiteten i overføringskapasitet. Nærbø og co mener tilstrekkelig kapasitetsutvidelse i fibernettet – tilknytning mot Europa - vil koste om lag 1 milliard kroner. Nærbø fremholder at de er forberedt på å ta en vesentlig del av regningen selv, men at de etterlyser minst 500 millioner i kapital utenfra til gjennomføring av et slikt infrastrukturprosjekt. Sørlandsbenken på Stortinget var tungt representert, og etter mandagens seanse ble det uttrykt politisk entusiasme for et prosjekt som mange av politikerne kjente fra før, om enn ingen nye løfter.

Pater industrias

Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, fulgte Nærbø på scenen. I en gjennomgang av prosessindustriens veikart mot 2050 fikk vi igjen høre at den norske prosessindustrien kan være en nullutslippsforetagende på 2040-tallet. Inkludert antatt produksjonsvekst mener de dette vil kunne representere en økning i kraftforbruket fra om lag 30 TWh til om lag 50 TWh innen 2050.

Lier Hansen holdt fokus på prosessindustriens høye produktintensitet, med tanke på å synliggjøre bransjens ringvirkningseffekt i resten av økonomien for de fremmøtte politikere får vi anta. Blant annet fikk vi høre at sammenliknet med prosessindustrien har kraftbransjen 2,5% av produktintensiteten. Vi ly tåle den, all den tid Lier Hansen også var tydelig på at det at norsk vindkraft nå er «Europas mest kostnadseffektive kraftproduksjon» er blant de mest sentrale fortrinnene vi har med henblikk på fremtidens industrietableringer. Så får vi fortsette vårt egent arbeid for å synliggjøre kraftbransjens egenverdi som verdiskaper regionalt og nasjonalt, også utover verdien som innsatsfaktor.

Lier Hansen var også opptatt av at vi må tilstrebe en langsiktig situasjon i kraftmarkedet med «priser som er til å leve med». Vi leser ham dithen at dette dreier seg om å tilstrebe det NORWEA kaller «bærekraftige priser». Blant annet i diskusjonen om ambisjonene i nasjonal plan for vindkraft er jo dette et godt utgangspunkt for videre arbeid. Nettopp nasjonal plan for vindkraft var da også blant elementene Lier Hansen fant rom til å nevne blant sentrale tiltak for å sikre videre vekst i norsk prosessindustri.

 Daniel J. Willoch

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-06-18 Microsoft bygger datasentre i Norge, Equinor er kunde
20-06-18 Microsoft inngår milliardavtale med Equinor
20-06-18 Statnett søker om å få delta i britenes kapasitetsmarked
18-06-18 Prisutvikling elsertifikater uke 24, 2018
14-06-18 Magasinfylling i Norge og Sverige er 5,0 TWh høyere enn normalen for årstida
04-06-18 Norsk krav om ny vurdering av flytende havmøller ved stort oljefelt

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.