NORWEA

29. juni 2018 - 13:00

Nett i Finnmark – Statnetts fritakssøknad må avslås

Statnetts søknad om fritak fra tilknytningsplikten i Finnmark undervurderer verdien av vind og nett i Finnmark, og må derfor avslås

Tilknytningsplikten i energiloven innebærer at Statnett i utgangspunktet skal omsøke og bygge nett for ny vindkraftproduksjon i Øst-Finnmark. Det kan imidlertid søkes om fritak dersom Statnett mener det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Det er nettopp det Statnett nå har gjort i forbindelse med tilknytningen av mer vindkraft i Finnmark. NVE har sendt søknaden på høring, og NORWEA er svært kritiske i vårt høringssvar – Statnetts søknad må avslås.

Statnett åpner i sin søknad for at større volumer vindkraft eller økt forbruk lokalt kan gjøre nettinvesteringene samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette gjør det etter vårt syn merkelig at de ikke vil sette i gang en søknadsprosess som i seg selv vil kunne stimulere til nye initiativer på forbruks- og produksjonssiden, samt gi en dypere forståelse av samfunnsøkonomien i nettinvesteringene.

Videre overvurderer Statnett kostnadene ved vindkraft, og undervurderer fordelene ved å utnytte Europas beste vindressurser, samt positive virkninger for flaskehalshåndtering mv. Alternative samfunnsøkonomiske analyser peker i den retning.

Sist, men ikke minst, er det slående hvordan Statnetts analyse ser på nyttevirkninger i et alt for snevert og nasjonalt perspektiv – i en tid der målet er et velfungerende europeisk energimarked må vindkraft og nett i Finnmark ses i en langt større regional og europeisk sammenheng der vind fra Finnmark bidrar til kostnadseffektiv dekarbonisering.

NORWEA mener derfor Statnetts søknad bør avslås snarest, og ytterligere forsinkelser unngås.

Last ned hele høringsuttalelsen her, og Multiconsults sammfunnsøkonomiske analyse her. Saken er også omtalt i Europower denne uken. 

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-03-19 Dette mener Venstre om vindkraft i Norge
04-03-19 Regjeringens syn på vindkraftutbygging i Norge
18-02-19 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-19 – På generelt grunnlag er jeg for kabler
16-01-19 Klart for ny kraftlinje
05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.