NORWEA

31. juli 2017 - 13:35

Norwea bekymret over klima- og energivingling

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sår i dag tvil om hvorvidt en ny Arbeiderparti/Senterparti-regjering vil stille seg bak ideen om at Norge og EU skal ha en felles gjennomføring av klimamålene.

Norwea reagerer skarpt på at Ap og Sp med dette skaper usikkerhet, og reduserer forutsigbarheten, når de er uklare om det som lenge har vært en ambisjon og som bør være et minimumskrav: Samarbeid med EU også på områder som ikke er omfattet av kvotehandelssystemet.

Urealistisk med en «one off deal» om klima utenfor EØS-avtalen?

Norwea, med en rekke andre, finner det urealistisk at Norge skal kunne forhandle frem en «one off deal» med EU om klimamål utenfor EØS-avtalen. Svært mye peker på at vi uansett vil omfattes på samme måte som EU-landene for å sikre stabilitet og like rammevilkår. Det siste bør være også i en eventuell ny regjerings interesse. Det er videre vår soleklare oppfatning at det er i Norges interesse å være med på hele EUs klima- og energipolitikk, inklusive fornybar- og infrastruktursatsningen. Med den såkalte «vinterpakken» ønsker Europakommisjonen å koordinere klima- og energimålene på en bedre måte – dette bør Norge ønske velkommen i stedet for et samarbeid som ser CO2-utslipp i isolasjon fra resten av politikken.

Avklaring om deltakelse i EUs energiunion

Det er ingenting nytt at Senterpartiet motarbeider den europeiske klima- og energidugnaden, men vi ber Arbeiderpartiet avklare partiets ståsted om hvorvidt de ønsker en full deltakelse i EUs energiunion snarest. Norwea har over lengre tid bedt om at Norge søker en full deltakelse i energiunionens såkalte styringssystem. Gjennom samarbeid og helhetlige klima- og energiplaner for 2030 skal EU-landene sikre at klima- og energimålene nås på en koordinert og kostnadseffektiv måte.

Her er det i Norges klare interesse å delta, både for å ivareta norske interesser; sikre at fornybarnæringen i Norge får like rammevilkår som i EU-landene og at norsk miljøteknologi og norske fornybarressurser markedsføres aktivt inn i dekarboniseringen av Europa.

Oppsummeringsvis – Norge må knytte seg tettere opp mot EUs energi- og klimapolitikk, ikke svakere. Her har både regjeringspartier og opposisjon noe å lære av Venstre som i dag tydelig har bekreftet EUs betydning for norsk klimapolitikk.

For spørsmål eller kommentarer, bes man kontakte direktør Øistein S. Galaaen på galaaen@norwea.no eller +47 9184 4489.

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.