NORWEA

13. juni 2017 - 15:25

NORWEAs innspill til fremtidige konsesjonsprosesser- nasjonal ramme for vindkraft

NVE har begynt arbeidet med å utarbeide en «nasjonal ramme» for vindkraft som vil påvirke fremtidige konsesjonsprosesser, og NORWEAs første innspill til metodikken er nå levert.

Som en oppfølging av energimeldingen skal NVE på oppdrag fra OED identifisere områder der det bl.a. vindressurs, nett og konfliktnivå gjør at det ligger godt til rette for vindkraft. Tanken bak er bl.a. å bidra til at prosjekter planlegges der det er stor sannsynlighet for at endelig konsesjon kan oppnås og det er økonomisk gunstig å bygge ut.

Etter Norweas syn er prosessen svært viktig, ikke minst for å sikre at vi har tilstrekkelig med modne prosjekter tilgjengelige for den neste investeringssyklusen.

Norwea har stått i tett dialog med OED og NVE om prosessen, og har nå overlevert våre skriftlige innspill til NVEs forslag til metodikk. Metodikken vil danne utgangspunktet for trinn to, som er identifiseringen av aktuelle områder.

Les mer i oppdragsbrevet fra OED her

NORWEA er betinget positive til tiltaket, men advarer mot fallgruver og kommer med detaljerte innspill til metodikken i vårt brev som kan leses her.

Oppsummeringvis mener NORWEA at:

  • Nasjonal ramme for vindkraft kan bidra til å sende nødvendige utviklingssignaler til vindkraftbransjen; koordinere planlegging av nett og produksjon samt forvaltningen for øvrig slik at de samfunnsøkonomisk beste vindkraftprosjektene oppnår konsesjon mer effektivt i tråd med hensikten.
  • Det er imidlertid flere fallgruver som må unngås for så sikre at områdene som identifiseres er egnet for vindkraft samtidig som hensyn til miljø- og samfunnsinteresser ivaretas.
  • Rammen bør i størst mulig grad trekke på eksisterende kunnskap og arbeidet med rammen bør ikke inkludere nye store og tidskrevende utredningsprosesser. Endelig omfang av for eksempel miljøkonsekvenser for enkeltprosjekter avklares best gjennom prosjektspesifikke konsesjonsprosesser som rammen ikke er ment å erstatte.
  • Det må legges opp til en forpliktende plan for regelmessig oppdatering / rullering av rammen for å ta høyde for bl.a. markedsmessige og tekniske endringer.
  • Rammen må ta tilbørlig hensyn til teknisk-økonomiske forhold som vindhastighet, nett, mulighet for adkomstveier osv. Dette er særlig viktig gitt at utgangspunktet er at utbyggingen skal skje på markedsmessige betingelser.
  • I tillegg til områder med tilgjengelig nettkapasitet må områder som mangler nett, men har potensielt stor strategisk betydning kunne inkluderes i rammen. Finnmark er et naturlig eksempel på dette. 
  • Rammen bør tjene som et forvaltningsmessig prioriteringsverktøy der det sendes et signal om hvor vindkraft primært ønskes planlagt, men må ikke stå til hinder for konsesjonsbehandling utenfor rammen der særlige hensyn taler for det.
  • Sist men ikke minst bør rammen kvantifiseres ved at den skal kunne muliggjøre utbygging av 30 TWh vindkraft i perioden 2021-2030, gitt de rette markedsmessige forhold og for å ta høyde for en fremtidig aktiv dekarboniseringspolitikk. Dette må ikke forveksles med et utbyggingsmål, men vil kreve at rammen gis et vesentlig geografisk omfang for å sikre tilstrekkelig prosjekttilgang.

Spørsmål om saken rettes til post@norwea.no

Tilbake

Relaterte nyheter:

08-05-18 Per Sanderud går av som Vassdrags- og energidirektør
02-05-18 Viktig: Plikt til å rapportere skattefordel ved vindkraftavskrivninger
20-04-18 Norges stol tom da EU-ministre diskuterte ACER og energi
16-04-18 Skal finne egnede områder for vindkraft
12-04-18 Vindkraft bidrar til lavere strømpriser på sikt
20-03-18 Dette handler Acer-striden om

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.