NORWEA

3. juli 2018 - 10:15

Økte kostnader og usikkerhet om håndtering av nye regler

NVE har fastsatt nye regler om bl.a. anleggsbidrag, som vil tre i kraft fra 1. januar 2019. Den viktigste endringen er innføring av anleggsbidrag i maskede nett

Les NVEs vedtak her.

Prinsipielt er det er lett å være enig i prinsippet om at nettkunder skal betale for investeringer de utløser på alle nettnivåer. Dette vil imidlertid øke kostnadene for tilknytning av nytt forbruk så vel som produksjon, og i verste fall virke som en barriere for elektrifisering. Ikke minst representerer endringen en stor usikkerhet for så vidt som det må påregnes lange klageprosesser om fastsettelse av anleggsbidraget. Det vil bli svært krevende å fastslå nøyaktig hvilke nettinvesteringer som skyldes den aktuelle tilknytningen, hva som skyldes investeringsetterslep fra netteiers side og hvilke andre brukere som har nytte av tiltakene.

NORWEA og medlemsbedriftene våre har engasjert seg tungt i saken, sml. vår høringsuttalelse. Dessverre kommer NVE oss kun delvis i møte med en forbedret overgangsordning der de fleste av investeringene i elsertifikatmarkedet later til å bli skjermet for usikkerheten.

NORWEA ba om at forslaget ble trukket tilbake inntil NVE kunne komme tilbake med en klarere «bruksanvisning» for hvordan ordningen skal virke i praksis kunne presenteres. Dette fordi lange klageprosesser nærmest kan garanteres gitt kompleksiteten i nettforholdene, størrelsen på beløpene og aktørenes interesse i å sette presedens. Dessverre har NVE likevel fastsatt regelverket med kun mindre justeringer og begrenset med ny veiledning.

Noen hovedmomenter i det nye regelverket

 • Overgangsordning: NVEs opprinnelige overgangsordning sto i fare for å ramme pågående investeringer/utbygginger, mot forslagets hensikt. Heldigvis har NVE kommet NORWEA og andre aktører i møte og foreslår nå en bredere overgangsordning som for produsenter vil bety at man må ha fått konsesjon innen 1. juli 2018 og få nødvendige nettinvesteringer gjort innen 1. juli 2022. Selv om NORWEA mente rimelighetshensyn tilsier en generell «grace period» ut elsertifikatmarkedets utbyggingsfase er dette en positiv og viktig avklaring for flere aktuelle prosjekter.  
 • Fysisk avgrensning av kostnader som kan inngå: NORWEA mente man kunne sette en fysisk grense, eksempelvis ved første transformeringspunkt for hvor langt opp i masket nett anleggsbidrag kan kreves inn, og like fullt sende tilstrekkelige prissignaler. Dette er ikke imøtekommet, og kompleksiteten i vurderingene av hva som skal omfattes av anleggsbidraget er derfor heller ikke redusert.
 • Reduksjonsfaktor: Gitt kompleksiteten i de aktuelle nettforhold hadde NVE foreslått en reduksjonsfaktor på 50%, som setter et tak på hvilken kostnad som kan inngå i anleggsbidraget i de fleste tilfeller.  NORWEA og flere andre instanser mente denne burde vært satt lavere, i det minste inntil en tydelig praksis har blitt etablert. Dessverre er dette ikke imøtekommet.
 • Åpning for ytterligere reduksjon: Det heter fortsatt at anleggsbidraget kan reduseres ytterligere i særskilte tilfeller. Dette er positivt, men utover å hentyde til anleggsbidrag på transmisjonsnettsnivå er det ikke tydeliggjort eller eksemplifisert hva dette innebærer. NORWEA forventer at det vil bli mange diskusjoner om dette, og at dette kan bli sentralt for å realisere investeringer i transmisjonsnett spesielt.
 • Noen andre forhold:
  • «Kan til skal»: Det heter nå at anleggsbidrag skal kreves inn, snarere enn at det kan kreves inn. Dette kan etter NORWEAs syn bidra til å sikre likebehandling av nettkunder.
  • Samling og tydeliggjøring av regelverk: Det bør ikke undervurderes at etablert praksis og regelverk for anleggsbidrag nå er samlet og fremstilt på en mer oversiktlig måte.
  • Betaling for nettutredninger: Nytt er også bl.a. at nettselskap kan ta betalt for utredninger som utløses av kunders behov for tilknytning el.l.  NORWEA er ikke negativt innstilt til dette, så fremt det sikres at utredningens omfang og kostnad kan knyttet på en rimelig måte til kundens behov.
  • Regulering av prosess og tak for kostnadsoverskridelser mv.: Den nye forskriften inneholder også forbedret regulering av prosessen mellom nettkunder og netteier og setter tak på hvor stor andel av kostnadsoverskridelser som kan belastes nettkunder.

Hva skal til nå?

NORWEA vil nå gå i dialog med NVE og medlemmene om detaljene i den nye ordningen. Det som allerede er klart er imidlertid at:

 • Det hviler et særlig ansvar på NVE å informere markedet om hvordan regelverket er tenkt å virke samt hurtig etablere en så robust praksis som mulig.
 • Vi håper NVE vil invitere til workshops og møter for å rettlede netteiere og nettkunder i regelverkets konkrete konsekvenser.
 • Det nye regelverket gir økt makt til netteiere som naturlige monopolister. NVE bør vurdere om ytterligere reguleringstiltak og tilsyn er nødvendig som følge av dette.
 • Det er også verdt å understreke at det blir desto viktigere at NVE som konsesjonsmyndighet bidrar til koordinering av nett og produksjon. Dette for å unngå at samfunnsøkonomisk lønnsomme linjer ikke blir bygget fordi en eller noen få enkeltaktører alene ikke kan ta regningen «up front.»

Vi tar gjerne i mot innspill og spørsmål fra medlemmene på post@norwea.no

 

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-03-19 Dette mener Venstre om vindkraft i Norge
04-03-19 Regjeringens syn på vindkraftutbygging i Norge
18-02-19 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-19 – På generelt grunnlag er jeg for kabler
16-01-19 Klart for ny kraftlinje
05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.