NORWEA

26. september 2018 - 13:50

Regionreformen: Økt involvering av fylkeskommunene i konsesjonsprosesser

Fylkeskommunene skal konsulteres i forbindelse med vindkraftkonsesjoner i følge enigheten mellom regjeringen og KrF om regionreformen

Bakgrunn

For å få gjennom regionreformen med sammenslåing av fylker har regjeringen tidligere forpliktet seg til å foreslå overføring av oppgaver til fylkeskommunene. Tiltakene skal komme i en egen stortingsmelding i oktober, men allerede 24. september ble det inngått en enighet. Det parlamentariske grunnlaget for både sammenslåinger og oppgaveoverføring ser derfor ut til å være på plass.

Konsekvenser for vindkraftkonsesjoner

Oppgaveoverføringen betyr at fylkeskommunene skal involveres i konsesjonsprosesser for vindkraft ved at:

«- NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner»

Her går altså enigheten ikke fullt så langt som ekspertutvalget som foreslo overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunene, men gir like fullt fylkeskommunene en ny og formell rolle.

Viktig å trekke på regional kompetanse, men bevare fordelene ved dagens system

NORWEA mener fylkeskommuner er en viktig ressurs hva gjelder regionale forhod, og som allerede involveres i konsesjonsprosessen under dagens system.

I likhet med NVE advarte NORWEA imidlertid mot full overføring av konsesjonsmyndigheten til fylkeskommunene [Europower, betalingsmur].

Begrunnelsen var ikke at fylkeskommuner ikke skal og bør lyttes til, men at NVE besitter en viktig miljø- og energifaglig kompetanse om bl.a. vindkraft som ikke nødvendigvis lar seg speile i fylkeskommunene all den tid saksmengden vil variere veldig over tid. Det er også en klar fordel at NVE har et nasjonalt perspektiv og kan koordinere utviklingen av kraftsystemet over tid på en samfunnsmessig optimal måte.

Vi oppfatter at hensikten med det foreslåtte systemet later til å være å ytterligere sikre at fylkeskommunens synspunkter og planer tas med i vurderingene NVE gjør. Det blir viktig at dette håndteres i praksis på en måte som bevarer det nasjonale perspektivet og kompetansen NVE besitter.

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-18 Må stimuleres til å investere
15-11-18 Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
12-10-18 Eiendomsskatten må bestemmes lokalt
12-10-18 Stort potensial for vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.