Europower

12. mars 2018 - 10:00

Støre: – Sier vi nei til Acer går vi ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen

Den politiske ledelsen i Ap blir nå hardt presset av grasrota til å si nei til Acer. 104 Ap-ordførere krever at partiet sier nei, men svaret fra partileder Jonas Gahr Støre tyder på at de ikke får gjennomslag

 

Onsdag kveld denne uken sendte 94 Ap-ordførere et krav til Ap-ledelsen om å si nei til Acer. Senere har ytterligere ti ordførere sluttet seg til, slik det er nå er 104 Ap-ordførere som står bak oppropet. Dette utgjør omtrent halvparten av de rundt 200 ordførere Ap har totalt.

Kravet fra ordførerne lyder som følger: «Vi kan ikke akseptere at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser til EUs energibyrå Acer. Norge skal ha råderett og nasjonal, demokratisk kontroll over egne kraftressurser og utnyttelsen av disse. Derfor ber vi Arbeiderpartiets stortingsgruppe si nei til regjeringens forslag om myndighetsoverføring til EUs energibyrå Acer.»

Samtidig melder Klassekampen at både Fagforbundet og Fellesforbundet i LO går (torsdag) vedtok at de er imot norsk Acer-tilknytning. EL og IT Forbundet er allerede motstander, og dermed er LO som helhet imot dersom saken blir tatt opp der.

– Slutter meg til budskapet

Ap-ordførerne fikk svar fra partileder Jonas Gahr Støre allerede dagen etter oppropet var sendt, altså i går. Europower har fått innsyn i brevet, og der praktiserer Støre krevende politisk balansekunst.

Gjennom to tettskrevne sider viser han både forståelse for ordførernes krav, samtidig som han egentlig sier at det er lite sannsynlig at partiledelsen vil imøtekomme kravet.

Først noen av formuleringene hvor partilederen kommer ordførerne i møte:

  • Jeg kan slutte meg til budskapet i oppropet deres; om at vi ikke skal gi fra oss suverenitet over egne kraftressurser til EUs energibyrå ACER, om at Norge skal ha råderett og nasjonal, demokratisk kontroll over egne kraftressurser og utnyttelsen av disse. 
  • Vi har gitt vår energi- og miljøfraksjon i oppdrag å sjekke ut om vi kan fortsette samarbeidet og samtidig videreføre vår energipolitikk i tråd med våre verdier og prioriteringer. 
  • Det er avgjørende for oss at eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. Det er avgjørende at norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten og forsyningssikkerheten i Norge. 
  • Norge er stormakt innen produksjon av fornybar kraft som gjennom generasjoner har bidratt til å skape arbeidsplasser, verdier og velstand som har kommet hele folket til gode. Slik skal det fortsatt være. (…) Vår ambisjon er at tilgang på ren norsk kraft skal gi store muligheter for industriutvikling i Norge i årene som kommer.

  

– Å si nei er et betydelig usikkerhetsmoment

I andre formuleringer skinner det gjennom at Støre mener at Norge bør si ja til tredje energimarkedspakke, og dermed norsk tilknytning til Acer.

  • Dette er ikke en ny sak. Vi har vært en del av energisamarbeidet med EU innen rammen av EØS siden slutten av 1990-tallet. EU-samarbeidet utvikles gjennom såkalte pakker. Vi sluttet oss enstemmig til andre pakke i 1999. Nå handler det om å ta stilling til den tredje pakken, som i stor grad viderefører målene fra den andre.
  • Samarbeidet har til nå tjent oss godt. Vi har fått økt forsyningssikkerhet og har kunnet importere kraft når den er billig ute og eksportere når vi har hatt store overskudd. I tillegg har vi et godt regelverk for vårt salg av olje og gass.
  • EØS-avtalen har tjent Norge godt og gitt industrien tilgang til de viktigste og nærmeste eksportmarkedene på like vilkår som EU-landene. Avtalen er en av de viktigste grunnene til at vi har kunnet utvikle en grønn prosessindustri og som har redusert klimagassutslippene med om lag 40 prosent siden 1990, samtidig som verdiskapingen har økt med 30-40 prosent. Dette har kommet mange lokalsamfunn over hele landet til gode i form av arbeidsplasser, store ringvirkninger og betydelig verdiskaping.

Så kommer den viktigste formuleringen:

  • Sier vi nei til det videre samarbeidet vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri.

  

Statnett-eierskap ikke et absolutt krav

Det pågår nå å en forhandling i energi- og miljøkomiteen mellom Ap og regjeringspartienes fraksjon, ledet av henholdsvis Espen Barth Eide (Ap) og Tina Bru (H). Temaet er forutsetningene Ap har satt for å si ja til Acer-tilknytningen.

Seks av de syv forutsetningene regnes som selvfølgeligheter det er tverrpolitisk enighet om. Stridsspørsmålet er Aps krav om at alle mellomlandskabler skal bygges, eies og drives av Statnett, et krav som egentlig ikke har noe med Acer-saken å gjøre.

Regjeringspartiene vil sikkert derfor lese brevet fra Støre med stor interesse. Om eierskap av kablene skriver han følgende:

– For Arbeiderpartiet er det en absolutt forutsetning at beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler fortsatt skal være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter. Vi legger også vekt på at Statnett skal eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser, skriver han.

Det er altså bare én av forutsetning som er absolutt. Nemlig at Norge skal avgjøre bygging av nye kabler. Det er en forutsetning regjeringspartiene er fullstendig enig i.

Den andre forutsetningen - at kun Statnett skal bygge og eie kabler - der legger Støre listen mye lavere. Det er en forutsetning som bare skal «legges vekt på».

  

Forhandlinger pågår

Espen Barth Eide forteller til Europower at forhandlingene nå pågår for fullt.

– Vi forhandler fortsatt med de andre partiene, og særlig regjeringspartiene. Vi drøfter spesielt ordningene rundt RME. Ap er for at det skal opprettes et uavhengig organ, men vi mener at det regjeringen legger opp til er for omfattende, Vi ønsker å innskrenke REMs funksjoner til kun det som trengs. Det andre vi drøfter er Statnett-monopolet. Vi kommer ikke til å konkludere helhetlig før disse sakene er avklart, sier Espen Barth Eide til Europower.

Det som hviler over forhandlingene er det Støre påpeker, nemlig at å si nei til tredje energimarkedspakke i realiteten er å utløse veto-paragrafen i EØS-avtalen. Det er ikke skjedd tidligere, ingen vil da ha kontroll over hva EU kommer til å svare med.

En mulighet vil være at EU opphever Norges tilknytning til første og andre energimarkedspakke, noe som vil kunne få store konsekvenser for norsk energiutveksling med EU.

Medlemmene i komiteen har helt sikkert merket seg EUs holdning i brexit-forhandlingene. Britenes ønske om å «delta litt» har blitt bryskt avvist av EU. Enten så er man med, eller så er man ikke med i det hele tatt. Derfor kan et norsk nei til Acer være å rokke ved hele EØS-avtalen.

I et møte i energi- og miljøkomiteen i går ble det avgjort å utvide fristen for å avgi en av komitéinnstillingene til 15. mars. Men siden energimarkedspakken består av tre enkeltstående saker (III og III) som opprinnelige hadde ulike frister, har ikke dette praktisk betydning.

Så langt tilsier tidsskjemaet at sakene vil bli debattert og votert over i Stortinget 22. mars som opprinnelig planlagt, men sakene skal innom utenrikskomiteen så det kan bli forandringer.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

22-11-18 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-18 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-18 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-18 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
06-11-18 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.