NORWEA

2. mars 2018 - 11:45

Tredje kontrollstasjon – volumbasert stoppregel desidert viktigst

: Norwea ber i sine innspill om bl.a. fortgang i arbeidet med å få på plass en volumbasert stoppregel for å hindre overutbygging i elsertifikatmarkedet

NVE og Energimyndigheten begynner arbeidet med tredje kontrollstasjon i elsertifikatmarkedet, der den svært høye utbyggingstakten i markedet vil bli et sentralt

Dette vil bli svært viktig for å «lande» markedets utbyggingsfase på en god måte, men også forberede balansefasen der utbyggingsmålet er nådd og tilbud og etterspørsel styres i større grad av forhold som vær og teknisk tilgjengelighet.

Energimyndighetene er bl.a. bedt om å se på økt markedstransparens (spesifikt om det skal bli pliktig å varsle investeringsbeslutninger), og om det bør innføres en stoppmekanisme som gjør at det ikke godkjennes flere kraftverk i Sverige når målsetningen er nådd. Lenke til de norske oppdragene samt de svenske er tilgjengelige på NVEs hjemmesider.

Norwea har nå etter dialog med medlemmene og andre bransjeorganisasjoner levert våre første innspill

Vårt hovedbudskap er at:

  • En volumbasert stoppregel må innføres så snart som mulig. Dette innebærer at anlegg ikke kan godkjennes for elsertifikater etter at markedets målsetning er oppnådd.
  • For å ha ønsket effekt må regelen kobles til markedstransparens: Ved å gjøre investeringsbeslutninger meldepliktig og til en forutsetning for å få elsertifikater kan myndighetene «måle» når man nærmer seg overoppfyllelse.
  • Fordi man nærmer seg måloppnåelse tidligere enn forventet nærmer man seg også markedets balansefase tidligere. Kontrollstasjonsarbeidet bør suppleres med en utredning av om man trenger en stabiliseringsmekanisme som kan unngå ekstreme prissvingninger i balansefasen.
  • Spørsmålet om man skal utstede elsertifikater når kraftprisen er null eller laver er prinsipielt relevant, men omfang og virkning av slike priser forventes ikke å rettferdiggjøre endringer i elsertifikatmarkedet nå.

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-18 Må stimuleres til å investere
15-11-18 Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
12-10-18 Eiendomsskatten må bestemmes lokalt
12-10-18 Stort potensial for vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.