NORWEA

15. juni 2018 - 08:20

Uhåndterbar usikkerhet

NVE er i ferd med å innføre et helt nytt sett med spilleregler for alle som bruker overføringsnett i Norge, i en hastighet vi knapt kjenner igjen. Det kan velte milliardinvesteringer i infrastruktur samfunnet bedømmer som samfunnsøkonomisk lønnsomme

Av: Peter Aall Simonsen, Leder av bank- og finansavdelingen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og styreformann i NORWEA, og Øyvind Isachsen, Adm. Dir. NORWEA

26. mars sendte NVE ut på høring deres forslag til ny forskrift om anleggsbidrag i masket nett. Man ønsker bedre prissignaler til utbyggere og forbrukere om hvor de bør lokalisere seg. Alle er i prinsippet enige om at man bør betale for de nettinvesteringene man utløser. Utfordringen er at disse endringene de facto får tilbakevirkende kraft, og skaper en usikkerhet det er umulig å håndtere. Høringsfristen var 30. mai, men NVE ønsker å ferdigstille dette før sommeren. Det betyr at man skal behandle 65 høringssvar i løpet av fire uker. Det går fryktelig fort.

Milliardinvesteringer settes i spill

Å utvikle kraftprosjekter tar mange år, og koster store summer. Det er en forventning om at rammevilkårene skal være rimelig forutsigbare. Det NVE i praksis har gjort, er å endre spillereglene over natten. NVE har foreslått innført at alle prosjekter som ikke har signert en «økonomisk bindende avtale» innen 26. mars, skal være omfattet av de nye reglene. Ingen kan forklare hva som regnes som en slik avtale. I praksis inngår ikke nye kraftprosjekter bindende avtaler før helt i sluttfasen, en fase mange vindkraftprosjekter er inne i nå. Flere har brukt 10-15 år, og titalls millioner på prosjektutvikling, med mål om investeringsbeslutning i 2018. Det, fordi samfunnet har innført elsertifikatmarkedet for å stimulere til mer kraftutbygging.

Våre estimater tilsier at opp mot 1000 MW vindkraft nå kan settes i spill: Det er 10 milliarder kroner i investeringer. Da har vi ikke tatt med investeringer i vannkraft, eller kraftkrevende industri. Vær helt sikre: Dette vil dramatisk redusere mulighetene for å etablere ny, kraftkrevende industri i Norge.

Uhåndterbar usikkerhet

Mange vindkraftaktører har bedt de respektive nettselskapene om å beregne hva den nye nettkostnaden blir, dersom reglene innføres. Ingen av de har fått et tilfredsstillende svar. Det betyr i praksis at alle investeringsbeslutningene legges på is frem til det er avklart. Dette koster penger, og kan velte noen av prosjektene. Røde flagg fra tunge investorer svaier allerede i vinden.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan anleggsbidraget skal beregnes. Det finnes ingen begrensninger, noe som gjør det bortimot umulig å beregne for prosjekteier selv. I teorien kan et prosjekt i Finnmark kan få tilsendt regningen for nettanlegg i Agder. Det sier seg selv at en slik situasjon er uhåndterbar.

Resultatet blir lange prosesser og krangler som prosjektene ikke har tid til. Krangler er garantert både på grunn av beløpenes størrelse og at alle vil sette presedens. Dette er en oppskrift på at prosjekter misser deadline i elsertifikatmarkedet, og det kommer til å føre til rettsprosesser.

Ingen skam å snu!

Samfunnet har bedt disse aktørene bygge mer kraftproduksjon, og selskapene har investert store summer i utviklingen. Så snur samfunnet seg rundt, og endrer spillereglene rett før de når målet. Vi tror ikke det er intensjonen til NVE, og vi ber derfor innstendig om at man utsetter innføringen frem til man har et ferdig gjennomarbeidet forslag. Det endelige forslaget må inneholde en klar «grace period» for prosjekter innenfor elsertifikatmarkedet, og ha en avkortning av anleggsbidraget som tar høyde for hvor vanskelig det er å fastsette hvem som har nytte av hva.

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-02-19 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-19 – På generelt grunnlag er jeg for kabler
16-01-19 Klart for ny kraftlinje
22-11-18 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-18 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-18 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.