20. desember 2018 - 14:40

Vinden er for alle, SV!

SVs stortingsrepresentanter Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken tar 30. november til orde for at vindkraft bør bli gjenstand for tvunget offentlig eierskap slik vannkraft er. Det er en svært dårlig idé.

(Kronikk av Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver NORWEA. Denne kronikken ble først publisert i Klassekampen 20/12)
 

Norske vannkraftverk er underlagt et regelverk som i praksis gjør at det kun er offentlig eide kraftselskaper som eier disse. Det finnes gode grunner til at vannkraftverkene skal være på offentlige hender, men det viktigste er dette:

Norsk vannkraft er en begrenset naturressurs. I Energimeldingen fra 2016, ble det teknisk-økonomiske potensialet beregnet til å være 212 TWh, hvorav 135 TWh er utbygd, og 49 TWh er vernet. Tilgangen på nye fosser og elver er tydelig definert, og svært begrenset. Samtidig er konsesjonsretten for de eksisterende verkene evigvarende. Dermed sitter en eier av et vannkraftverk på en tilnærmet evig inntektskilde basert på en beskyttet tilgang til en begrenset ressurs. 

Vi har allerede hjemfall for vindkraft

Når Kaski og Haltbrekken nå vil innføre krav om 2/3 offentlig eierskap i norske vindkraftverk, holder ikke argumentasjonen mål. Vindressursen er ikke begrenset: I Energimeldingen står det å lese at «det er i praksis ingen teknisk eller relevant fysisk grense for hvor mye vindkraft det er mulig å bygge ut i Norge».

Det blåser over hele landet, og det at et vindkraftverk er etablert i et område er ikke umiddelbart til hinder for at et annet vindkraftverk kan etableres i nærheten.  Det er således ingen grunn til å begrense utnyttelsen av ressursen på måten representantene foreslår: Det gjøres gjennom konsesjonsprosessen!

Vel så viktig, er at vi i praksis allerede har hjemfall for vindkraft i dag. I motsetning til vannkraften, har nemlig vindkraftens konsesjoner en klar tidsavgrensning (25-30 år). Attpåtil er et krav om at konsesjonær skal tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig.

Vindkraftressursen i Norge er teknisk sett ubegrenset, og retten til utnyttelse av ressursen er klart begrenset i tid.

Vi trenger mer, ikke mindre fornybar energi!

Et moment i debatten er den høye andelen utenlandske kraftselskaper og investorer som investerer i norske vindkraftprosjekter. Disse dekker ett enormt kapitalbehov, som norske kraftselskap ikke hadde klart alene. Utbyggingsaktiviteten skjer i Norge, og den grønne strømmen tar de selvsagt ikke med seg.  Nye arbeidsplasser innen kraftforedlende industri, det være seg innen aluminium- og hydrogenproduksjon eller datalagring er også resultater man oppnår ved disse investeringene.

For en liten, åpen økonomi er det et ubetinget gode: Vi skaper arbeidsplasser, vi får skatteinntekter, og vi produserer mer, ren, fornybar energi som kutter klimagassutslipp i mange millioner tonn-klassen. Det er derfor gledelig at de to representantene er enige med oss i at det finnes god vindkraft. For når verden skal gjennomføre den store omleggingen bort fra fossil energi, trenger vi mer fornybar energi, ikke mindre. Da er eierskapsbegrensninger helt gal vei å gå.

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.