Foreningens vedtekter

(Sist endret på årsmøtet 27.03.2014)

1. Navn
Foreningens navn er NORWEA – Norsk Vindkraftforening

2. Formål og virkemidler
Foreningens formål er:

 1. Norwea skal arbeide for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Norwea skal dessuten arbeide for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft.

 2. Norwea skal være bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig og politisk diskusjon.

Formålet søkes nådd ved at:

 • Norwea er medlemmenes knutepunkt i vindkraftspørsmål og stimulerer til samarbeid med andre lignende interesseorganisasjoner.

 • Norwea, gjennom felles innsats fra medlemmene, fremmer vindindustriens interesser og virker som bransjens talerør.

 • Norwea kommuniserer vindkraftens fordeler og muligheter til politikere, opinionsdannere, beslutningstakere, medier, offentligheten og andre interessenter.

 • Norwea, gjennom dialog med myndigheter, industri- og forskningsmiljøer, fremmer akseptable rammevilkår for marine, fornybare energiformer generelt.

 • Alle aktiviteter i regi av Norwea skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler, herunder, men ikke begrenset til, konkurranseloven.

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

4. Medlemmer
Følgende vil være naturlige eksempler på mulige medlemmer i foreningen:

 • Prosjektutviklere, utbyggere og eiere av vindkraftverk.

 • Leverandører av vindturbiner, entreprenørselskaper, kabelprodusenter, etc. og underleverandører til disse.

 • Engineeringselskaper.

 • Konsulentselskaper, advokatfirma og andre rådgivere med virksomhet rettet mot vindkraft.

 • Utdannelses- og forskningsinstitusjoner, ideelle organisasjoner samt kommuner.

 • Finansinstitusjoner.

 • Engasjerte privatpersoner.


Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. 

Medlemskap deles inn i følgende kategorier:

Kat AAA: Selskaper med omsetning over200 MNOK samt selskaper som har, eller har investert i, et eller flere driftsatte vind-, bølge- eller tidevannskraftverk med ytelse over 10 MW.

Kat A: Selskaper med omsetning over 100 MNOK, men under 200 MNOK, samt selskaper som har, eller har investert i, en prosjektportefølje av vind-, bølge eller tidevannskraftverk med total ytelse over 200 MW. Firmaer som yter rådgivning og konsulenttjenester til bransjen skal registreres i denne kategori selv om deres samlede omsetning overstiger 200 MNOK.

Kat B: For selskaper med omsetning under 100 MNOK.

Kat C: For akademiske institusjoner, ideelle organisasjoner og kommuner samt nystiftede selskaper.

Kat D: For privatpersoner.

I tillegg finnes en SPONSOR-kategori hvor samtlige medlemmer kan delta mot forhøyet kontingent. 

5. Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen.

Strykes et medlem, kan han ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

6. Årsmøte
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig minst 1 uke før årsmøtet. 

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. På årsmøtet har hvert medlem stemmerett som følger:

SPONSOR:     100 stemmer
AAA:              75 stemmer
Kat A:             40 stemmer
Kat B:             20 stemmer
Kat. C:             5 stemmer
Kat. D:             1 stemme

Stemmegivning kan også gjøres ved skriftlig fullmakt. 

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre årsmøtet med simpelt flertall krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

7. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Behandle foreningens årsmelding.

 2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

 3. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.

 4. Velge: Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer, samt revisor og valgkomité.

 5. Fastsette disponering av eventuelt overskudd i foreningen.


8. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

9. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av medlemsstemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

10. Styret
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

 • Planlegge og forvalte foreningens overordnede policy.

 • Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.

 • Behandle og fastsette budsjett

 • Fastsette medlemskontingenter

 • Representere foreningen utad

 • Ansette og avskjedige daglig leder samt fastsette lønn og annen godtgjørelse.

Styret ledes av styreleder og består av minimum 5 og maksimum 10 faste medlemmer samt 2 varamedlemmer.

Dersom et styremedlem må tre permanent ut av styret på grunn av organisasjonsendringer el. l. trer første eller andre varamedlem, i prioritert rekkefølge, inn på vedkommende styremedlems plass.

Det er to års mandattid for faste styremedlemmer. Halvparten av styrets faste medlemmer er på valg hvert år.

Styreleder og varamedlemmer er på valg hvert år.

Ved oppstart av foreningen velges halvparten av medlemmene for ett år.

Styret velger selv en nestleder.

Det avholdes minst fire styremøter hvert år. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg om det finner det
tjenlig. Foreningen tegnes av styrets leder og minst halvparten av styremedlemmene.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever
det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens (nestleder i
styreleders fravær) stemme dobbelt.

11. Valgkomité
Valgkomitéen skal bestå av tre personer. Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet for valg av:

 1. Styrets leder, styremedlemmer samt første og andre varamedlem.
 2. Revisor.
 3. Valgkomiteens medlemmer.

Forslag fra Norweas medlemmer til disse funksjonene skal rettes til valgkomiteens leder. 

Innstillingen om valg av valgkomiteens medlemmer skal ta høyde for at det bør være rotasjon i komiteen. Normal funksjonstid er tre år.

12. Daglig leder
Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. 

Daglig leder er ansvarlig for den daglige forvaltning av foreningens policy, virksomhet og økonomi. 

Daglig leder kan meddeles prokura.

13. Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringen trer i kraft ved årsmøtets avslutning.

14. Oppløsning. Sammenslutning. Deling
Oppløsning av foreningen kan bare foretas på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. 

Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen hadde ved at eventuelle midler fordeles mellom tilsvarende organisasjoner i Norden eller Europa etter forslag fra avviklingsstyret.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer (13). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. 

Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

(
Vedtekter i pdf-format)

 

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.