Om Vindinfo.no

Vindinfo.no er en informasjonsside med etterrettelig informasjon om vindkraft. Siden har en bred tilnærming og egner seg for et bredt spekter av interessenter - studenter, vindkraftbransjen, myndigheter, politikere og samfunnet.

Ideen om en egen informasjonsside kommer fra erkjennelsen om at samfunnet mangler kunnskap og lett tilgjengelig informasjon om vindkraft. Men også et resultat av Fornybardirektivet, innføring av elsertifikatmarked og en forventning om 7 TWh ny vindkraft i Norge innen 2020.

Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom NORWEA og Energi Norge.

Besøk Vindinfo.no her.

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.